Límit de 80 Km/h i velocitat variable per la millora de la salut i el medi Ambient

febrer 14, 2011

Avui, és tot un privilegi comptar de nou amb la firma del Dr. Josep Martí Valls, en Pep Martí entre nosaltres, inaugurant una nova categoria al bloc: el Medi Ambient com a important determinant de salut.

He tret aquestes dades de l’Informe del Medi Ambient i la Salut , elaborat pel Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) amb el suport del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, al novembre de 2010.

Es pot consultar tot l’informe als dos enllaços. En aquest Informe dèiem, com a conclusions d’aquest  tema i segons les experiències en varies ciutats europees que havíem consultat  i en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el següent:

Límit de velocitat a 80 Km/h.

–         Hi ha una millora de la qualitat de l’aire deguda a una reducció del consum de combustible i de les emissions dels contaminants primaris.

–         Hi ha una reducció del soroll.

–         Milloren les condicions de circulació (incrementa la fluïdesa) i la seguretat (disminueix el nombre i gravetat dels accidents).

–         Referent a la salut, la disminució dels nivells de contaminació impliquen un increment de l’esperança de vida de la població.

–         L’aplicació d’aquesta mesura sembla donar resultats positius, però ha de ser complementada amb d’altres.

–         Aquestes dades no són fàcilment extrapolables a altres regions i països ja que depenen de molts factors (el nombre de vehicles que circulen, el parc de vehicles (antiguitat, tipus de combustible, manteniment etc.).

–         L’eficàcia d’aquesta mesura podria justificar l’aplicació en d’altres poblacions de grans dimensions a Catalunya.

–         En altres països on s’ha aplicat la mateixa mesura, s’han aconseguit millores més destacables. A Rotterdam (Holanda), la disminució de les emissions de NOx procedents del trànsit va ser del 25% al 2005, fet que podria indicar, que encara es pot fer un esforç major en aquesta direcció.

Velocitat variable

–         La velocitat variable fa disminuir les congestions i millora la fluïdesa del trànsit (fet que evita les frenades i les arrencades on s’emeten gran part dels contaminants). En conseqüència, el consum de combustible disminueix,  així com les emissions de contaminants atmosfèrics amb el conseqüent benefici per a la salut.

–         La implementació no suposa una gran despesa econòmica i el sistema funciona de manera bastant autònoma un cop s’ha posat en marxa.

–         És molt important adaptar la integració de la informació segons les necessitats específiques de cada regió (meteorologia, densitat de trànsit, estat de les carreteres, etc.); quantes més dades s’avaluïn, més eficient serà la mesura.

–         Cal posar especial atenció en la durada dels trajectes, ja que s’ha vist que en forces casos pot incrementa-la.  S’hauria de procurar minimitzar aquest increment, i alhora fer entendre als conductors que els beneficis de la mesura ho mereixen.

–         Reducció evident dels accidents i de la seva gravetat.

–         S’aprecia una reducció del soroll.

–         Les polítiques d’informació i sensibilització sobre la mesura són importants per assegurar el bon funcionament de la mesura i obtenir el canvi de conducta dels usuaris tal i com s’ha produït en les zones d’aplicació a Europa i Estats Units.

–         La mesura pot comportar canvis indirectes en la conducció com per exemple la diferent utilització dels carrils.

Foto: Fidel Soler

Les dues mesures juntes

Ambdues mesures són interessants i efectives per a la reducció de la contaminació, la congestió, el soroll i els accidents. Com ja s’ha comentat, la limitació dels 80km/h disminueix les emissions, i aquest fet es deu més a la reducció de les altes velocitats que a la disminució de la congestió. Cal dir, però, que la velocitat variable aconsegueix reduir més la congestió i augmentar la fluïdesa (i per tant redueix més la contaminació associada a les parades i arrencades i a les baixes velocitats). Seria interessant establir una velocitat mínima permesa que contempli l’òptim d’eficiència dels combustibles. L’aplicació de la velocitat variable sobre la limitació de 80km/h (és a dir, la suma de les dues mesures), implica uns resultats millors tal i com s’està fent a la C-31 i la C-32. El mateix model es podria estendre a altres zones de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cap de les dues mesures aplicades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona van ser ben acollides per la població a diferència d’altres països. El desconeixement dels motius de la mesura i la sensació d’ésser tan sols una mesura recaptatòria en podrien ser la causa. Per això semblen necessàries campanyes informatives més eficients que aprofundeixin en els motius de les mesures i persegueixin un objectiu real de sensibilització per la millora de la salut i el medi.

En conclusió, veient les bones pràctiques de moltes ciutats d’Europa i Amèrica  que varem revisar en el citat informe,  creiem que la decisió presa pel actual govern de Catalunya, a més de ser un error des del punt de vista de l’ evidència científica, és també un error polític, doncs no ajuda gens, al contrari, a la necessària  educació ciutadana en aquest tema, imprescindible per fer front als interessos econòmics d’uns quants i a l’ opinió de gent ignorant i frívola que el que defensen és  la llibertat absoluta de corre per les carreteres i el dret a matar per accident o lentament per contaminació.

J. Martí Valls. Grup de Medi i Salut del CAPS

Altres enllaços

Declaració de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Declaració de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

Declaració de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCB)

Article a El país

Anuncis